O nas

Organy

Zarząd:

Zarząd kieruje działalnością Instytutu oraz reprezentuje go na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw INIME niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

Sławomir Śmiarowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza jest organem nadzorczo-kontrolnym INIME.

Do kompetencji Rady nadzorczej Instytutu należy:

 • kontrolowanie działań zarządu;
 • bieżący nadzór nad działalnością Instytutu;
 • zatwierdzanie sprawozdań  za dany rok obrotowy działalności Instytutu;

W skład Rady Nadzorczej Instytutu wchodzą:

 • Tomasz Rulka
 • Robert Walicki
 • Piotr Gabryś

Rada Główna

Zgodnie ze Statutem INIME, Rada Główna jest organem, do którego kompetencji należy:

 • powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
 • powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
 • powoływanie i odwoływanie Członków Rady Głównej;
 • powoływanie i odwoływanie Członków Innych powołanych przez siebie gremiów;
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Instytutu;
 • opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Instytutu;
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 • podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;

W skład Rady Głównej Fundacji wchodzą:

 • Tomasz Rulka
 • Robert Walicki
 • Piotr Gabryś
 • Sławomir Śmiarowski
 • Alan Klimowski
(Visited 397 times, 1 visits today)