Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. INIME przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisach www.inime.org oraz www.erkakrakow.pl (dalej „Serwis”). Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024) INIME starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności INIME zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. INIME sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym INIME informuje o następujących, opisanych poniżej w pkt. 2.-12. zasadach dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych przez INIME za pośrednictwem Serwisu jest fundacja INSTYTUT NAUK INFORMATYCZNYCH I MATEMATYCZNYCH Z ZASTOSOWANIEM W EKONOMII z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Cystersów 13A, 31-553 Kraków), wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000512595, będąca właścicielem i administratorem Serwisu.
 3. Zbiór danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i oczekuje na wpis do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
 4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz.1024).
 5. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane na podstawie zgody samych osób, których te dane dotyczą.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych INIME jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem skutecznej rejestracji za pośrednictwem formularza.
 7. Dane podawane w Serwisie będą wykorzystywane przez INIME na potrzeby:
  • rejestracji na organizowane przez INIME spotkania, konferencje, szkolenia i inne wydarzenia,
  • rejestracji i identyfikacji osób biorących udział w organizowanych przez INIME konkursach,
  • prowadzenie naboru stypendystów, praktykantów i innych potencjalnych współpracowników INIME,
  • przesyłanie newsletter i innych treści promocyjnych, w tym w szczególności zaproszeń na organizowane przez INIME wydarzenia,
  • dołączenia zainteresowanych osób do grona sympatyków INIME.
 8. INIME nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych przesłanych za pośrednictwem Serwisu. Dane takie będą niezwłocznie usuwane, w sposób uniemożliwiający odczyt. Zakazane jest dostarczanie treści bezprawnych, a w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
 10. Podający swoje dane osobowe mają prawo do:
  1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

  W powyższych celach osoby te mogą wysłać e–mail na adres s.smiarowski@inime.org, bądź przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres wskazany w pkt. 2. powyżej.

 11. INIME wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisem. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 12. INIME stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników Serwisu, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.
(Visited 48 times, 1 visits today)