Publikacje

Reports

11/2015 – Modelowanie zachowania kursu USDEUR,EURGBP i USDGBP po ogłoszeniu odczytu US Nonfarm Payrolls z wykorzystnaiem modeli VECM, Michał Osmoła

US Nonfarm Payrolls jest jednym z najważniejszych odczytów makroekonomicznych związanych z gospodarką Stanów Zjednoczonych i wskaźnikiem wywierającym największy wpływ na kurs Dolara amerykaśkskiego. Raport prezentuje resultaty modelowania zachowania kursów EUR/USD, EUR/GBP i USD/GBP po ogłoszeniu odczytu US Nonfarm Payrolls z wykorzystaniem modelu wektorowej korekty błędem (VECM).

10/2015 – „Modelowanie zachowania kursu EURUSD po ogłoszeniu odczytu US Nonfarm Payrolls z wykorzystaniem modeli ARIMA-GARCH”, Michał Osmoła

Publikacja wskaźnika US Nonfarm Payrolls, informującego o zmianie w liczbie zatrudnionych w przemyśle i usługach Stanów Zjednoczonych jest jedną z najbardziej wpływowych informacji makroekonomicznych. Ogłoszenie tego odczytu powoduje zazwyczaj gwałtowny skok kursów walutowych powiązanych z Dolarem amerykańskim i jest przyczyną znacznego pobudzenia rynku, rozpoczynającego się kilka minut przed planowaną datą publikacji i utrzymującego się przez kilkadziesiąt minut po niej. Niniejszy raport skupia się na próbie modelowania zachowania kursu EURUSD z wykorzystaniem modeli klasy ARIMA i GARCH.

9/2015 – „Fundusze inwestycyjne zamknięte – analiza polskiego rynku instytucji zbiorowego pomnażania kapitału”, Justyna Jakoniuk, Antoni Serednicki

Raport przedstawia analizę funduszy inwestycyjnych na rynku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Instytucje zbiorowego inwestowania zyskują uznanie w oczach rodzimych inwestorów, ogólna liczba funduszy inwestycyjnych wzrastała w każdym roku poczynając od 2003 (wyjątkiem był jedynie rok 2013). Wartość aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne, również znacząco wzrasta. Poczynając od roku 2009 pieniądze powierzane w zarządzanie funduszom są coraz większe, dotyczy to również ich udziału w całkowitej wartości oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. Rodzime prawo jest stosunkowo restrykcyjne w odniesieniu do instytucji zbiorowego inwestowania, mimo to w ofercie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych znajdziemy szeroki wachlarz rozwiązań, dostosowanych do odmiennych potrzeb inwestorów. W prezentowanym raporcie przedstawione zostaną podstawowe formy funduszy inwestycyjnych i kluczowe aspekty prawne związane z ich działalnością. Przybliżona zostanie struktura rynku w latach 2003 -2015 oraz wyniki osiągnięte w okresie ostatnich 60 miesięcy w poszczególnych segmentach. Przybliżona zostanie również charakterystyka analogicznego rynku w Europie i na Świecie, stanowiąca odniesienie dla rynku Polskiego. Na tej podstawie przedstawione zostaną perspektywy rozwoju rodzimego rynku w okresie najbliższych 5 lat.

8/2015 – „Analiza wpływu długości trwania strategii na proces optymalizacji parametrów dla strategii inwestycyjnych w handlu event-driven”, Michał Osmoła

Przedstawione obliczenia numeryczne przeprowadzone zostały pod kontem analizy wpływu maksymalnego czasu strategii inwestycyjnej (maksymalnego czasu trzymania otwartej pozycji) na jakość otrzymywanych, w wyniku optymalizacji, parametrów w strategiach inwestycyjnych dla handlu event-driven. Badania skupiają się na trzech odmiennych strategiach : TSL, Mediana i Średnia, których opisy przedstawione zostały w pracy: “Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska”.

7/2015 – „Analiza alokacji przestrzeni i charakterystyki czynszów płaconych przez sklepy w Centrach Handlowych na podstawie modelu Jana K. Bruecknera”, Antoni Serednicki

Niniejszy raport przedstawia zastosowanie teorii ekonomicznych w procesie optymalizacji alokacji przestrzeni do sklepów w Centrum Handlowym, pozwalającej osiągnąć deweloperowi największy zysk. Ponadto przedstawione zostaną prawidła wpływające na późniejszy kształt umów między właścicielem Galerii, a najemcami, związane z działaniami marketingowymi sklepów oraz podziałem ryzyka. Dodatkowo pokazana zostanie analiza związana z konkurencją między sklepami oferującymi tożsame dobra, skupiająca się na rozważaniach dotyczących wypełnienia istniejącego w Centrum Handlowym wakatu. W raporcie znajdziemy szczegółowy opis pracy Jana K. Bruecknera – ”Inter Store Externalities and Space Allocation in Shopping Centers”, poparty dodatkowymi rozważaniami, uwagami oraz przykładami.

6/2015 – „Optymalizacja strategii typu event driven dla wskaźnika US Unemployment Claims”, Dawid Tarłowski

Kolejny z cyklu raportów dotyczących optymalizacji parametrów w strategiach inwestycyjnych wykorzystujących zjawisko event-driven prezentuje wyniki obliczeń numerycznych dla odczytu US Unemployment Claims. Analizowane dane pochodzą z okresu lipiec 2012 – grudzień 2014. Wszystkie wyliczenia przeprowadzono w oparciu o kurs EUR/USD. Idea handlu event-driven została szczegółowo opisana w pracy: “Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska”.

5/2015 – „Optymalizacja strategii typu event-driven dla wskaźnika US NonFarm Payrolls”, Dawid Tarłowski

Raport przedstawia wyniki optymalizacji parametrów dla handlu event-driven na rynku Forex po publikacji wskaźnika US Nonfarm Payrolls. W analizach rozważono zachowanie kursu EUR/USD po publikacji odczytu w okresie od września 2012 do stycznia 2015. Szczegółowy opis koncepcji handlu event-driven znaleźć można w pracy: “Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska”.

4/2015 – „Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change”, Michał Osmoła

Przeprowadzone i zaprezentowane badania służyły wyznaczeniu parametrów optymalnych dla strategii handlu event-driven na rynku Forex. Analizy skupiły się na obserwacji kursu AUD\USD po publikacji wskaźnika makroekonomicznego Australia Employment Change w okresie styczeń 2010-październik 2014. Metodologia badania, jak również opis rozważonych strategii przedstawione zostały we wcześniejszym raporcie (1/2015). Opis handlu event-driven znaleźć można w pracy: “Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska”.

3/2015 – „Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu na przykładzie odczytu Manufacturing Production”, Michał Osmoła

Poniższa publikacja dotyczy optymalizacji parametrów strategii inwestycyjnych opartych o zjawisko event-driven. Przedstawione analizy obejmują badanie zachowanie kursu EUR/GBP po publikacji wskaźnika UK Manufacturing Procuction w okresie styczeń 2010-październik 2014. Rozważany odczyt makroekonomiczny informuje o wartości dóbr wytworzonych w sektorze przemysłowym w poprzednim miesiącu w Wielkiej Brytanii. Przyjęta w badaniach metodologia zaprezentowana została w raporcie (1/2015). Koncepcja handlu event-driven została szerzej omówiona w pracy:“Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska”.

2/2015 – „Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu na przykładzie odczytu German Ifo”, Michał Osmoła

Przedstawione w pracy analizy skupiają się na optymalizacji parametrów w strategiach inwestycyjnych wykorzystujących zjawisko nagłych zmian kursu Euro następujących po publikacji wskaźnika German Ifo Business Climate Index. Wskaźnik German Ifo jest odczytem informującym o przewidywanej przyszłej sytuacji gospodarczej i perspektywach rozwoju biznesu w Niemczech. Przeprowadzone badania skupiają się na kursie EUR/USD w okresie styczeń 2010 – październik 2014. Przyjęta metodologia prac badawczych przedstawiona została w raporcie (1/2015). Opis zjawiska, na którym bazują analizowane strategie inwestycyjne, przedstawiony został w pracy: “Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska”.

1/2015 – „Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu – metodologia badań”, Michał Osmoła

Niniejszy raport prezentuje propozycję sposobu optymalizacji parametrów w strategiach inwestycyjnych, opartych na zjawisku event-driven, na rynku Forex oraz metodologię walidacji otrzymanych rezultatów. Rozważone strategie zostały zaproponowane w pracy: Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska.

1/2014 – „Reaktywność pary EURUSD w odpowiedzi na publikację US NonFarm Payrolls”, Dawid Tarłowski

Zaprezentowany raport przedstawia analizę reakcji kursu EUR/USD na publikację wskaźnika makroekonomicznego US Nonfarm Payroll w okresie styczeń 2009 – wrzesień 2014. Wyniki obliczeń numerycznych przedstawiają zmiany w schemacie zachowania kursu EUR/USD w tym okresie, w szczególności ostatnie dwa lata analizowanego okresu charakteryzują się prognozowalną reakcją rynku na publikację.

(Visited 758 times, 1 visits today)