Publikacje

Working papers

3/2015 „Forex Event-Driven Trading. Strategies and Optimization” Dawid Tarłowski , Michał Osmoła, Sławomir Śmiarowski

Streszczenie

Artykuł przedstawia badania dotyczące modeli handlu wykorzystujących nieefektywność rynku występującą bezpośrednio po publikacji wskaźników makroekonomicznych. Analizowany system transakcyjny jest oparty na założeniu, iż znaczna różnica pomiędzy przewidywaną a rzeczywistą wartością odczytu powoduje silną i przewidywalną reakcję rynku. Przykładowe strategie wykorzystujące omawiane zjawisko zostały przedstawione w pracy. Analizy skupiają się głównie na strategiach zamknięcia pozycji. Dla wybranych wskaźników makroekonomicznych przeprowadzono proces optymalizacji i walidacji parametrów zaproponowanych strategii. Rezultaty badań potwierdzają istnienie wzorcó możliwych do wykorzystania w celach inwestycyjnych. Zaproponowane strategie mogą w prosty sposób zostać zaimplementowane do gotowego systemu.

Niniejsza publikacja jest preprintem artykułu wysłanego do czasopisma  International Journal of Economics and Business Research.

2/2015 „Optymalizacja parametrów algorytmicznych strategii handlu event-driven” Dawid Tarłowski, Michał Osmoła

Streszczenie

Publikacja podsumowuje dotychczasowe badania przeprowadzone w zakresie analizy zjawiska event-driven tradingu. Jest to rozwinięcie tematyki zapoczątkowanej w pracy: “Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska”. W pracy znaleźć można wyniki dotyczące optymalizacji parametrów strategii inwestycyjnych realizujących założenia event-driven tradingu, na przykładzie szerokiego spektrum odczytów makroekonomicznych i kursów walutowych. Rozważone strategie inwestycyjne przedstawione zostały w poprzedniej pracy związanej z analizowaną tematyką. Główną ideą przyświecającą przeprowadzonym badaniom było określenie skali zjawiska poprzez określenie rzeczywistych profitów możliwych do osiągnięcia z wykorzystaniem automatycznych systemów transakcyjnych.

1/2015 „Modelowanie Centrów Handlowych – Opis aktualnego stanu wiedzy na podstawie wcześniejszych publikacji” Patryk Pagacz, Antoni Serednicki, Damian Jelito

Streszczenie

Centra handlowe są najważniejszą i odnoszącą największe sukcesy kreacją w dziedzinie handlu detalicznego XX wieku. W tym momencie niemal całkowicie wyparły inne formy, takie jak domy towarowe, które stały się reliktem XIX wieku. Założenia ekonomii miejskiej potrafią w znacznym stopniu wytłumaczyć powody tak wielkiego sukcesu, traktując model centrów handlowych, jako strategię znacznie lepszą niż wcześniejsze formy obrotu towarowego. Teorie odnoszą się głównie do wzajemnych zależności między poszczególnymi sklepami. Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień mających wpływ na kształtowanie się wysokości czynszów, układu i powierzchni palcówek w centrach handlowych. Przedstawiona w ten sposób baza wiedzy może być niezwykle pomocna podczas wykonania późniejszych badań, mających na celu optymalizację struktury galerii handlowych, pod względem zysków właściciela.

1/2014 „Event-driven trading. Reaktywność rynku i potencjał inwestycyjny zjawiska” Dawid Tarłowski, Patryk Pagacz, Sławomir Śmiarowski

Streszczenie

Odczyty makroekonomiczne niosą istotną informacje dotyczącą stanu powiązanych z nimi gospodarek. Ich charakterystycznymi cechami są: łatwa do interpretacji forma (wartość liczbowa) oraz data ogłoszenia podawana do publicznej informacji ze znacznym wyprzedzeniem. Publikacje danych makroekonomicznych często powodują nagłą i znaczącą dla inwestora reakcję rynku. Na kilka dni przed ogłoszeniem najważniejszych wskaźników duże agencje informacyjne (jak Bloomberg lub Reuters) publikują ich prognozy. Celem niniejszego opracowania jest analiza zmiany sytuacji rynkowej w odpowiedzi na publikację danych makroekonomicznych mająca na celu ukazanie potencjału inwestycyjnego zwiazanego z event-driven tradingiem (tj aktywnością inwestycyjną spowodowaną bezposrednio publikacją odczytów makroekonomicznych). Głównym założeniem badania jest fakt istnienia systemu handlu automatycznego pozwalającego na uzyskanie , natychmiastowo po publikacji odczytu, informacji dotyczącej jego wartości, umiejącego porównać tą wartość z prognozami i zdolnego do podjęcia decyzji o otwarciu pozycji i jej rodzaju. W pracy przedstawione zostały przykładowe strategie algorytmiczne wyznaczające moment zamknięcia transakcji zawartej w odpowiedzi na publikację wskaźnika makroekonomicznego oraz obliczenia numeryczne prezentujące osiągane przez nie wyniki na danych historycznych z rynku Forex. Ostatni rozdział prezentuje zagadnienia warte przeanalizowania w dalszych badaniach.

(Visited 551 times, 1 visits today)